Pogoda

zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019
zawod 2019

Licznik odwiedzin

Dzisiaj15
Wczoraj437
W tym tygodniu916
W tym miesiącu14646
Wszystkich1637306

Szczegóły

  • IP: 3.238.121.7
  • Przeglądarka Unknown
  • Wersja
  • System Unknown

Aktualnie na stronie

2
_

środa, 24 lipiec 2024

Święto Niepodległości

W piatek 11-11-2011 o godz 9-15 na Rynku w Otmuchowie zebrali się mieszkańcy Gminy Otmuchów, przedstawiciele władz, szkół organizacji itd. Przybyli oddali hołd wszystkim, dzięki którym Polska znow widnieje na mapie.
Była recytacja w wykonaniu młodziezy gimnazjalnej i wiązanki kwiatów, a wszstko w asyście pocztów sztandarowych i strażaków. Znowu było widać, że OSP w gminie Otmuchów mają się dobrze i działają w każdej sytuacji.

Pożar w Maciejowicach

W dniu 05.11.2011 r. do stanowiska kierowania PSP w Nysie zgłoszono pożar biurowca w cegielni w Maciejowicach. Około godz. 7:25 zadysponowane zostały do działań OSP Wójcice, OSP Otmuchów oraz jeden zastęp z JRG PSP w Nysie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się poszycie dachu na opuszczonym budynku nieczynnej już cegielni.
Sposób umiejscowienia ognia nie wyklucza prawdopodobieństwa celowego podpalenia.

oprac. i foto - Naczelnik OSP w Wójcicach Bolesław Banach

Zaproszenie

Zaproszenie
Zapraszamy wszystkich chętnych do DK w Kałkowie gdzie dnia 23-11-2011 (środa) o godz. 18.oo dh Piotr Kudzia przeprowadzi ogólnodostępne szkolenie z podstaw pierwszej pomocy poszkodowanym.
Serdecznie zapraszamy.
Spodziewajmy się najlepszego ale bądźmy przygotowani na najgorsze-oby nigdy nie musieć ratowac ale dobrze jest umieć..

Prace przygotowawcze GCBAM Steyr 791

W OSP Otmuchów kończą się prace nad przygotowaniem do służby zakupionego w Austrii ciężkiego samochodu gasniczo-ratowniczego Steyr 791 4*4. Samochód został drobiazgowo sprawdzony i przystosowany do nowych potrzeb i wyposażenia. Jeszcze kilka dni i wejdzie do podziału bojowego stwarzając nowe możliwości naszym strażakom. Druhowie Wójcik i Konopka włożyli w to auto mnóstwo pracy i zaangażowania. Wykonali sami szereg prac adaptacyjnych i mechanicznych oraz przygotowali i polakierowali całość - wyglada jak nowe.

Olej na drodze

Już drugi raz w tym tygodniu straż musiała interweniować w Otmuchowie usuwając rozlany olej.

W pierwszym (20-10-2011 środa) przypadku auto po uszkodzeniu miski olejowej zjechało z ul. Szkolnej do Rynku i zatrzymało się na parkingu. Trzeba było zneutralizować ok 100 mb wycieku przy pomocy sorbentu.

W drugim przypadku (22-10-2011 sobota) auto a uszkodzoną miską olejową przejechało od ul. Szkolnej przez Rynek, ul. Mickiewicza, 1-go Maja, Wiejską, Nyską do stacji paliw a nastepnie w kierunku Nysy. Ta przejażdżka zapewniła strażakom konieczność zneutralizowania prawie kilometra plam olejowych szczególnie niebezpiecznych na łukach i skrzyżowaniach. Kilkunastu ludzi ciężko pracowało.

Zdarzenie został zgłoszone na Policję w celu ustalenia sprawcy.

Czyjaś niefrasobliwość spowodowała konieczność prowadzenia kosztownej akcji ratowniczej (sorbent) i stworzyła realne zagrożenie dla uczestników ruchu. Prosimy o troszkę wyobraźni i myślenia nie tylko o sobie, ale również o innych kierowcach i pieszych. Poprzedni taki wypadek rozlania oleju sprzed kilku lat skutkował trzema stłuczkami w ciągu 15 minut.

Wypadek na obwodnicy

W dniu 15.10.2011r ok godziny 16:00 doszło do zderzenia dwóch osobowych samochodów na skrzyżowaniu ze światłami Otmuchowskiej obwodnicy. Zadysponowani do zdarzenia zostali strażacy z OSP Otmuchów.

 

 

Wypadki w placówkach oświatowych. Obowiązki dyrektora

Wymagania w zakresie postępowania powypadkowego w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - dalej r.b.h.s.p.

 

Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. O każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki zawiadamia niezwłocznie:

- rodziców (opiekunów) poszkodowanego,

- pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- społecznego inspektora pracy,

- organ prowadzący szkołę lub placówkę,

- radę rodziców.

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki. Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkową, w tym protokołu powypadkowego. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do r.b.h.s.p.

W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu powypadkowego jednej z osób, dyrektor powołuje w miejsce tej osoby innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bhp. Jeżeli w składzie zespołu powypadkowego nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bhp. W składzie zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu powypadkowego jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole powypadkowym nie uczestniczy ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zespół powypadkowy zaznajamia poszkodowanego pełnoletniego lub rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół powypadkowy dyrektor doręcza osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia do ustaleń protokołu powypadkowego rozpatruje organ prowadzący. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, a także sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego, organ prowadzący szkołę lub placówkę może zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych lub powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do r.b.h.s.p.

Opracował: K. Zamajtys

źródło: http://www.abc.com.pl/w_newslettery.php?action=showNews&idn=42981&k=9

 

Obowiązki dyrektora w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w zakresie bhp

Wymagania w zakresie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - dalej r.b.h.s.p.

 

Jako zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce należy rozumieć m.in.:

1) umieszczenie planu ewakuacji szkoły lub placówki w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp;

2) wydanie pozwoleń na wykonywanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach szkoły lub placówki, które powinny być przeprowadzane pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę;

3) zapewnienie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, a także zapewnienie utrzymywania w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń sanitarnohigienicznych;

4) zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach szkoły i placówki;

5) zapewnienie utrzymywania kuchni i jadalni na terenie szkoły lub placówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie, a także zapewnienie spożywania gorących posiłków wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu;

6) zapewnienie oznakowania miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym i zabezpieczenia przed swobodnym do nich dostępem;

7) zapewnienie w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatury co najmniej 18°C. W przypadku braku możliwości zapewnienia temperatury na poziomie co najmniej 18°C, zawieszenie przez dyrektora szkoły lub placówki zajęć na czas oznaczony z powiadomieniem o tym fakcie organu prowadzącego szkołę lub placówkę;

8) niezwłoczne przerwanie zajęć jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć i wyprowadzenie z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece szkoły lub placówki;

9) zapewnienie przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy nauczycieli, w szczególności prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego;

10) zapewnienie wywieszenia w warsztacie, laboratorium i pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) zapewnienie zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarnohigieniczne.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 r.b.h.s.p., dyrektor szkoły lub placówki, co najmniej raz w roku, powinien dokonać kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor szkoły lub placówki przekazuje organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

Opracował: K. Zamajtys

źródło: http://www.abc.com.pl/w_newslettery.php?action=showNews&idn=42980&k=9

Ćwiczenia PZZK w Nysie

Wczoraj o godz. 10.00 na ul. Sudeckiej w Nysie odbyły się pokazy służb ratowniczych. Związane to było z ćwiczeniem sztabowym Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nysie.

Założeniem było wystąpienie zagrożenia na zbiornikach Nyskim i Otmuchowskim co skutkowało koniecznością ewakuacji ludności Nysy. Właśnie w czasie ewakuacji doszło do wypadku drogowego z udziałem autobusu z ewakuowana ludnością, samochodu osobowego i ciężarowego.

W akcji ratowniczej uczestniczyli strażacy z JRG Nysa i OSP Prusinowice oraz ratownictwo medyczne i policja. Przy okazji okazało się po raz kolejny, ze OSP nie ma się czego wstydzić, a zawodowcy mają nam czego zazdrościć.

W każdym razie było na co popatrzeć i co omawiać. Takie pokazy i ćwiczenia są niepowtarzalna okazją do wprowadzania w życie nowych lepszych procedur działania i współdziałania. Jeszcze wiele pracy przed nami.

Wypadek lotniczy w Głębinowie

W dniu 01.10.2011 r. w rejonie Głębinowa doszło do katastrofy lotniczej. Do zdarzenia zadysponowane zostały łącznie dwa zastępy z JRG PSP Nysa oraz jednostka OSP z Wójcic. Strażacy po zabezpieczeniu wraku awionetki, udzielili pomocy w zabezpieczeniu terenu przed osobami postronnymi. Następnie na wniosek Prokuratora wyjęli ciała z wraku i zabezpieczali czynności policyjne, prowadzone pod nadzorem Prokuratora, ponieważ rejon zdarzenia nasączony był paliwem lotniczym. Po zakończeniu czynności, rejon przekazany został do ochrony przez Policję i Straż Miejską do czasu przyjazdu Komisji ds. Badania Wypadków Lotniczych z Warszawy.

 

Naczelnik OSP w Wójcicach Bolesław Banach

V - Gminne Ćwiczenia Kryzysowe jednostek OSP - Wójcice 2011

W sobote 01-10-2011 o godz. 10.00 na drodze dojazdowej do Wójcic zebrały sie wszystkie jednostki OSP Gminy Otmuchow oraz dh z OSP Prusinowice. Przed rozpoczęciem ćwiczeń odbyła się oczywiście odprawa, na której K-t Gminny OSP Sylwester Łucki przedstawił założenia ćwiczeń i podział na plutony operacyjne a kier WZK Artur Banasiak przypomniał o zasadach bezpieczeństwa. Na zakończenie odprawy odprawy, Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa podziękował zebranym dh za przybycie i życzył skutecznych działań.

Rozpoczęły się ćwiczenia. Pierwszym zdarzeniem był pożar sterty słomy zagrażajacy pobliskim zabudowaniom. Do akcji ruszyły OSP Kałków, Goraszowice, Maciejowice, Jasienica Górna i Wierzbno. Kałków i Maciejowice gasiły a Goraszowicewz Wierzbnem i jasienicą zabezpieczali zaopatrzenie wodne.

Kolejnym zdarzeniem był pożar budynku szkoły z uwięzionym w budynku ratownikiem. Działaąły tutaj OSP Łąka, Otmuchów i Buków. Budynek dzięki akcji gaszenia z podnośnika ocalał i poszkodowanych także skutecznie zabezpieczono.

Ledwo zgaszono szkołe a już otrzymano sygał o poważnym wypadku drogowym z udziałem samochodu osobowego. Na miejsce uadali sie dh z OSP Wójcice, Prusinowice i Śliwice. Dzieki wyposażeniu i wyszkoleniu samochód został wyciągniety z rowu, pocięty a poszkodowany bezpiecznie wyjety i zaopatrzony.

Na deser wybuchł pożar w remizie OSP Wójcice z kilkoma osobami poszkodowanymi. Na pomoc zadysponowano OSP Otmuchów, Jodłów i Nadziejów. Tutaj także mimo trudności akcja została przeprowadzona skutecznie i ludzie oraz obiekt zostali uratowani.

Nadszedł czas podsumowań. Na kończącej ćwiczenia zbiórce omówiono przeprowadzone działania pood kątem błędów i usprawnienia przyszłych działań w sytuacji rzeczywistego zagrozenia. Można smiało powiedzieć, że nasi strażacy to realna siła ratownicza potrafiąca wiele więcej niż jeszcze kilka lat temu. Odpowiednie wyposażenie, stałe szkolenia i ćwiczenia oraz przedewszystkim zaangażowanie strażaków ochotników sprawia, że są takimi doskonałymi ratownikami. Można na nich polegać. Właśnie za taką gotowość i poświęcenie dziękował dh na zakończenie Burmistrz Jan Wożniak. Jeszcze tylko pamiatkowe zdjęcie, poczęstunek przygotowany przez panie z Wójcic i wszyscy szczęścliwie rozjechali sie do swoich remiz.

Poza dh z Wójcic, którzy musieli udać się do Głebinowa na zabezpieczenie wypadku lotniczego.

 

Galeria zdjęć: http://www.gczk.otmuchow.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=16&Itemid=11

Działania szkoleniowe dh Piotra

Otrzymaliśmy właśnie zdjęcia, na których widać jak dh Piotr Kudzia z OSP Kałków, w ramach swojego wolnego czasu organizuje w placówkach oświatowych szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i zasad ewakuacji. To godna naśladowania postawa. Nigdy za dużo takich inicjatyw.

Mamy nadzieję, że inne jednostki również udostępnią nam zdjęcia ze swoich działań szkoleniowo-prewencyjnych. Wiemy, że są prowadzą podobne działania ale nie otrzymujemy informacji i zdjęć. Piszcie i przesyłajcie zdjęcia - Zapraszamy wszystkich do współpracy!.

Kolizja na skrzyżowaniu

Przed chwilą na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 46 z drogą powiatową Otmuchów-Śliwice doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu osobowego i „TIR-a". Na szczęście nikt nie ucierpiał (taka mamy na teraz informację). Powstały jedynie straty w mieniu, czyli uszkodzone auta.

Przypominamy kolejny raz to jest jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na terenie naszej gminy. Nie wystarczy tam reagować na sygnalizację świetlną ale trzeba też oceniać poczynania pozostałych uczestników ruchu

Zasada „ograniczonego zaufania" stale obowiązuje. Pamiętaj!!! Nie tylko TY możesz mieć zielone!!! Czasem ten na obwodnicy też je jeszcze widzi.

Na miejsce zadysponowano OSP Otmuchów, która na miejscu usunęła plamy zagrażające bezpieczeństwu ruchu i powróciła do bazy.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

tel./fax.: (77) 431 50 16

tel.: (77) 431 50 17

gcr@otmuchow.pl

Przydatne numery:

Policja 997

Straż Pożarna 998

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Drogi Powiatowe 774019712

Drogi Krajowe 774565058

Mapka ostrzeżeń meteo

ostrz meteo
 

Informacja o polowaniach

13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad

Jakość powietrza w gminie

mapa powietrze